ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE • Pixers® - We leven om te veranderen
30% VOOR ALLES! Je hebt alleen tijd tot 30-09-2022. | Jouw code: NAGERMOR30

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

INLEIDING

De Poolse versie van dit Reglement is alleen voor het gemak in andere talen vertaald. In het geval van een discrepantie tussen de Poolse versie en de vertalingen in andere talen, prevaleert de Poolse versie. In het Reglement vindt u de gebruiksvoorwaarden van de Website, rechten en plichten en de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de Verkoper en Gebruikers. Uw ge-bruik van de Website komt neer op aanvaarding van alle bepalingen van het Reglement.

DEFINITIES

Telkens wanneer u de volgende termen met een hoofdletter in het Reglement tegenkomt, moe-ten ze worden opgevat zoals hier voorgesteld:

 1. 1. Beheerder / Verkoper - Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153, Great Britain, of zijn rechtsopvolger, die de Website beheert.
 2. 2. Afbeelding - een grafisch bestand, afbeelding of foto gepresenteerd en gelicentieerd op de Website om de uitvoering van de dienst mogelijk te maken.
 3. 3. Het 365-programma - het "365 dagen voor retour" -programma, waarbij de Gebruiker het recht heeft om de bestelde Dienst binnen een jaar vanaf de datum van levering van de bestelling zonder opgave van reden te retourneren.
 4. 4. Website - een Website die werkt op het internetadres www.pixers.nl, die wordt gebruikt om de Verkoper in staat te stellen diensten aan de Gebruiker te verlenen met behulp van afbeeldingen die zijn verkregen uit legale bronnen.
 5. 5. Overeenkomst - een overeenkomst die tussen Verkoper en Gebruiker via de Website wordt gesloten voor het uitvoeren van de Dienst.
 6. 6. Dienst - een grafische ontwerpdienst die door de Verkoper aan de Gebruiker wordt geleverd als onderdeel van de Website, bestaande uit het optimaliseren van de afbeeldingen die door de Gebruiker tijdens het bestelproces worden aangegeven, volgens de parameters die door de Gebruiker zijn opgegeven.
 7. 7. Gebruiker - een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, evenals een minderjarige vanaf 16 jaar en / of zonder volledige rechtsbevoegdheid, met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger, die toegang heeft tot de diensten die door de Website worden aangeboden, kan de Dienst afnemen.
 8. 8. Voucher – een elektronische voucher uitgegeven aan toonder zoals gedefinieerd in het Pixers Gift Card-Reglement.

TECHNISCHE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 1. 1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de minimale technische voorwaarden voor het gebruik van de Website gezamenlijk zijn:
 2. a. een werkend en efficiënt telecommunicatie-eindapparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) Met internettoegang, waarmee de grafische Gebruikersinter-face van de Website kan worden weergegeven;
  b. geinstalleerde en bijgewerkte webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.0 of een nieuwere versie, Mozilla Firefox 20.0 of een nieuwere versie, Apple Safari 4.0 of een nieuwere versie en Google Chrome 23.0 of een nieuwere versie;
  c. een actief e-mailaccount;
  d. gecombineerde ondersteuning voor Javascript- en cookietekstbestanden
 3. 2. De Website maakt gebruik van cookie-tekstbestanden. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat op verzoek van de server (first-party cookie) op een telecommunicatie-eindapparaat (bijv. computer, smartphone, enz.) van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bezoeken van de Website en dat de server kan uitlezen wanneer u opnieuw verbin-ding maakt vanaf dit apparaat. Het gebruik van cookies heeft geen invloed op de confi-guratie van de apparaten van de Gebruiker of de software die op deze apparaten is geinstalleerd.
 4. 3. De Website gebruikt de volgende soorten cookies:
 5. a. sessie - worden alleen op het telecommunicatie-eindapparaat van de Gebruiker opgeslagen tot het moment dat deze op de Website blijft, de browser wordt uit geschakeld of er wordt uitgelogd op de Website
  b. permanent - opgeslagen op het telecommunicatie-eindapparaat van de Gebruiker voor een bepaalde periode of totdat ze door de Gebruiker worden verwijde.
 6. 4. De Website gebruikt het cookie-bestandenmechanisme om: (i) de navigatie op de pagina's van de Website te vergemakkelijken, onder meer door de sessie van de Gebruiker te onderhouden, waardoor er geen verplichting is om opnieuw in te loggen op elke sub-pagina; (ii) verificatie en ontwikkeling van het aanbod, onder meer door de inhoud van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker; en (iii) statistisch.
 7. 5. De Gebruiker stemt in met het gebruik van externe cookies door de Website (cookies van derden) om (i) multimedia-inhoud te presenteren op de Website-pagina's die zijn gedownload van een externe Website; (ii) het verzamelen van algemene en anonieme statistische gegevens met behulp van analytische instrumenten; en (iii) het gebruik van interactieve functies om de Website populair te maken met behulp van sociale netwerk-sites.
 8. 6. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te bepalen door middel van de instellingen in de webbrowser. In het bijzonder kan elke Gebruiker het cookiemechanisme uitschakelen in de webbrowser van zijn telecommuni-catie-eindapparaat. Het uitschakelen van het mechanisme kan echter problemen veroorzaken of het gebruik van de Website verhinderen.
 9. 7. Meer over cookies in het Privacybeleid, dat Bijlage nr. 1 van het Reglement vormt.

JURIDISCHE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 1. 1. Tenzij het Reglement anders bepaalt, is de Gebruiker bevoegd om de Website alleen te gebruiken voor het doel en de functionaliteit ervan, onder meer op voorwaarde (i) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in alle opzichten die essentieel zijn voor de goede, volledige en ononderbroken werking van de Website, (ii) zich te onthouden van het verstoren van de Website, hetzij door het introduceren van virussen en andere kwaadaardige software, of door ongeautoriseerde reproductie, overdracht of gebruik van broncodes of andere bedrijfsgeheimen, en (iii) zich te onthouden van het leveren aan de Website van illegale inhoud en het gebruik van Website-elementen, inclusief be-drijfsaanduidingen, goederen, diensten en andere beschermde intellectuele eigendoms-voorwerpen op onwettige wijze.
 2. 2. De inhoud, gegevens of andere informatie die door de Gebruiker aan de Website wordt verstrekt, inclusief die welke in het Account zijn geplaatst, zijn zijn eigendom en in ieder geval blijft de Gebruiker als enige verantwoordelijk hiervoor, in het bijzonder voor de naleving van de wet en het Reglement van deze informatie en gebruik op de Website. Door deze informatie op de Website te plaatsen, machtigt de Gebruiker de Website om deze te gebruiken om de volledige functionaliteit van de Website te garanderen.
 3. 3. De Website behoudt zich het recht voor om op verzoek van de Gebruiker de toegang tot de inhoud, gegevens en informatie die op de Website zijn opgeslagen te blokkeren, verwijderen of anderszins af te sluiten in geval van ontvangst van een officiële melding of het verkrijgen van betrouwbare informatie over het onrechtmatige karakter van deze of gerelateerde activiteiten, of in andere gevallen voorzien in het Reglement of toepas-selijke wetgeving.

VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN VAN DE DIENST

 1. 1. De Beheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website voldoet aan de verwachtingen van de Gebruikers, maar garandeert niet dat deze vrij is van gebreken of fouten. Tenzij dit wordt verhinderd door dwingende wettelijke bepalingen, sluit de Beheerder zijn aansprakelijkheid uit naam van de garantie, of enige andere aansprake-lijkheid die kan voortvloeien uit zijn onvolkomenheden. Deze bepaling is niet van toe-passing op Gebruikers die consumenten zijn (deze bepaling is bindend op het grondge-bied van de Europese Unie).
 2. 2. Gebruikers accepteren dat de Website links kan bevatten naar externe portals, Websites en internettoepassingen die geen eigendom zijn van of anderszins afhankelijk zijn van of worden beheerd door de Beheerder. Gebruikers bevestigen dat de Website toegankelijk is met tools of diensten van derden. Het koppelen of gebruiken van middelen en facili-teiten van derden is in ieder geval voor rekening en risico van Gebruiker. De Website moedigt u aan om de servicevoorwaarden van dergelijke derden te lezen om de rechten en plichten van de Gebruiker te bepalen.
 3. 3. De Verkoper, die de order van de Gebruiker voor uitvoering aanvaardt, verklaart en verzekert dat hij over professionele vaardigheden en technische capaciteiten beschikt om de Dienst uit te voeren in overeenstemming met de order van de Gebruiker.
 4. 4. De Verkoper verbindt zich ertoe om de Gebruiker geen reclame-informatie, telefoon-nummer, e-mailadres, Websiteadres, skype-nummer, enz. te verstrekken of om com-municatie op een andere manier mogelijk te maken, zonder tussenkomst van de Web-site, of om transacties buiten de Website aan te moedigen.
 5. 5. De Gebruiker die een consument is, verklaart zich ervan bewust dat het plaatsen en be-talen van de bestelling op de Website en de uitvoering van de dienst door de Verkoper volledig verband houdt met het verlies van het recht van de Gebruiker om zich terug te trekken uit het contract dat buiten de locatie, of op afstand is gesloten in de zin van art. 27 van de wet inzake consumentenrechten. Het bovenstaande vloeit voort uit de inhoud van art. 38 punt 1 van de Wet op de consumentenrechten.

BESTELLING VAN DE SERVICE

 1. 1. Alle Afbeeldingen, inclusief die verkregen uit externe digitale bibliotheken of andere juridi-sche bronnen, samen met prijzen en aanvullende informatie die op de Website worden gepresenteerd, vormen een uitnodiging aan de Gebruiker om een overeenkomst te slui-ten. De Gebruiker kan een bestelling plaatsen via het online serviceconfiguratie- en bestelafhandelingssysteem dat online beschikbaar is op de Website via een geregistre-erd account of als een niet-geregistreerde Gebruiker.
 2. 2. De Gebruiker plaatst een bestelling voor de uitvoering van de Dienst op de Website. In uitzonderlijke gevallen, zoals onder meer gebrekkige werking van de Website en het on-vermogen om via de Website een bestelling te plaatsen, kan de bestelling worden ge-plaatst via e-mail van het adres van de Verkoper.
 3. 3. Om een bestelling te plaatsen, moet de Gebruiker:
 4. a. afbeeldingen selecteren uit de catalogus van de Website waarop de Verkoper de dienst zal uitvoeren; en dan
  b. de geselecteerde afbeeldingen configureren met behulp van de mechanismen die beschikbaar zijn op de Website, waarbij de afdrukparameters worden gespe-cificeerd (inclusief frame, grootte, grafisch effect en materiaal) waarnaar de ge-selecteerde Afbeeldingen moeten worden geoptimaliseerd; Tenslotte
  c. zijn contactgegevens verstrekken om de overeenkomst af te ronden.
 5. 4. Op basis van de parameters die door de Gebruiker zijn aangegeven, presenteert de Ver-koper aan de Gebruiker de gedetailleerde voorwaarden van de Overeenkomst, met in-begrip van ten minste de prijs van de Dienst, de datum van de Dienst en het retour- en klachtenbeleid. De prijzen van de Dienst zijn brutoprijzen.
 6. 5. Als de door de Gebruiker geselecteerde grafische afbeeldingen afkomstig zijn uit de coll-ecties van een externe digitale bibliotheek, verkrijgt de Verkoper via de Website de nodige rechten op de geselecteerde grafische Afbeeldingen van een bepaalde digitale bibliotheek (een gedetailleerde licentieovereenkomst waarin de toegestane manier van gebruik de Grafische Afbeelding door de Gebruiker, is beschikbaar op de Grafische kaart) en draagt deze over aan de Verkoper om de Dienst uit te voeren. In elk geval stemt de Verkoper, door met de implementatie van de dienst op de Website te begin-nen, ermee in zich te houden aan de voorwaarden van de licentie en verklaart hij dat hij de Afbeeldingen alleen namens de Gebruiker zal gebruiken om de Dienst uit te voeren. Op zijn beurt erkent de Gebruiker dat de Afbeeldingen alleen voor persoonlijke doelein-den mogen worden gebruikt, zonder de mogelijkheid van sublicentie, duplicatie, gebruik voor commerciële doeleinden en remarketing.
 7. 6. Het plaatsen van een bestelling door de Gebruiker is juridisch bindend.

BEZOLDIGING, VERGOEDINGEN EN COMMISSIES

 1. 1. De door de Verkoper geleverde Diensten moeten worden betaald.
 2. 2. Betalingen voor de bestelde Diensten worden gedaan via elektronische betalingssyste-men of rechtstreeks op de bankrekening van de Verkoper.
 3. 3. Gedetailleerde regels over vergoedingen en commissies die van toepassing zijn op de Web-site zijn opgenomen in Bijlage 2 bij het Reglement.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

 1. 1. Het Privacybeleid van de Website ("privacybeleid") is opgenomen in bijlage 1 bij de voorschriften en vormt een integraal onderdeel ervan. Door akkoord te gaan met de voorwaarden van het Reglement, gaat de Gebruiker ook akkoord met de manier waarop de Beheerder omgaat met persoonsgegevens die op de Website worden verstrekt. De verwerking van gegevens, inclusief het delen ervan, vindt plaats op de voorwaarden en in de vormen voorzien door de wet.
 2. 2. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden alleen doorgegeven voor het doel dat verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst of aan derden in het geval van de omstandigheden zoals beschreven in het Privacybeleid.
 3. 3. Tenzij dit vereist is door de dwingende bepalingen van de wet, is het zonder toestem-ming van de Beheerder onaanvaardbaar om informatie met betrekking tot het functione-ren van de Website bekend te maken en te gebruiken die alleen beschikbaar is voor Gebruikers, waaronder in het bijzonder: gegevens van andere Gebruikers, organisatori-sche en technologische oplossingen, technische en knowhow van de Website, evenals gegevens over inkomsten uit transacties op de Website.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE SERVICE

 1. 1. De Website is niet verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de Gebruikers. In het bijzonder is het niet verantwoordelijk voor de schending door Gebruikers van de au-teursrechten en andere rechten van Gebruikers of derden.
 2. 2. De Website ziet toe op de juistheid van het afronden van de onder de Overeenkomsten gesloten transacties. De overeenkomst kan alleen in uitzonderlijke, gerechtvaardigde ge-vallen niet worden gefinaliseerd, bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker zijn medewerking voor het gebruik van de Website heeft stopgezet.
 3. 3. De Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele storingen in de werking veroorzaakt door overmacht, defecte apparatuur of niet-geautoriseerde tussenkomst door Gebrui-kers, en voor enige schade die kan ontstaan in het eigendom van de Gebruiker als ge-volg van een storing van de Website.
 4. 4. Voor zover toegestaan door de wet sluit de Beheerder zijn eigen, en ook zijn werkne-mers, medewerkers of onderaannemers, aansprakelijkheid uit met betrekking tot de Dienst, hetzij contractueel, onrechtmatige daad of andere, in termen van verliezen, evenals te verliezen of te verwachte voordelen. Deze bepaling is niet van toepassing op Gebruikers die consumenten zijn (deze bepaling is bindend op het grondgebied van de Europese Unie).
 5. 5. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Verkoper te vrijwaren van alle aansprakelijkheid en alle kosten, uitgaven en vorderingen te dekken die zijn opgelopen of toegekend door of tegen de Verkoper in verband met procedures die tegen de Verkoper zijn aangespannen om redenen die de Gebruikers betreffen. Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe de Verkoper alle hulp te bieden bij het effectief uitoefenen van rechten of bij de verdediging tegen aanspraken van andere Gebruikers of derden in zaken die betrekking hebben op de Gebruikers. Deze bepaling is niet van toepassing op Gebruikers die consumenten zijn (deze bepaling is bindend op het grondgebied van de Europese Unie).

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. 1. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat alle rechten op de Website toebehoren aan de Beheerder. Het is verboden deze rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, te gebruiken anders dan in (i) op de Website en (ii) in overeenstemming met het Regle-ment en toepasselijk recht.
 2. 2. De Website, zijn individuele elementen (inclusief grafische gebruikersinterfaces), teksten (inclusief de voorschriften), navigatieoplossingen, de selectie en lay-out van de inhoud die op de Website wordt gepresenteerd, grafische elementen, compilaties en materiaa-lontwikkeling zijn onderworpen aan wettelijke bescherming, vooral voor databases, softwarecomputer-, grafische- en andere werken.
 3. 3. De bescherming is eveneens van toepassing op al het materiaal dat de Verkoper langs elektronische weg, in het bijzonder via e-mail, aan Gebruikers ter beschikking stelt. Het wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, weergeven, verzenden, herdrukken, subli-centiëren, het creëren van collectieve werken van materiaal zonder de toestemming van de Verkoper is verboden en zal resulteren in juridische stappen door de Verkoper.
 4. 4. Het downloaden, gebruiken en verwerken van de inhoud van de Website, inclusief het gebruik van internetrobots of andere automatische systemen voor het zonder toestem-ming downloaden van gegevens van de Website, staat gelijk met een schending van het Reglement.
 5. 5. Het gebruik van tekens door de Gebruiker, inclusief handelsmerken, in het bijzonder het teken "Pixers" in documenten of voor welke doeleinden dan ook, is verboden.
 6. 6. De Gebruiker draagt de volledige financiële verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt aan de Verkoper als gevolg van het gebruik van eigendom zonder zijn toe-stemming of in strijd met de voorschriften of toepasselijke wetgeving.

BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

De dienstverlening op de Website is voor onbepaalde tijd.

CONTACT- EN KLACHTENPROCEDURE

 1. 1. De Gebruiker kan contact opnemen met de Verkoper met betrekking tot de diensten die op de Website worden aangeboden in de volgende vorm:
 2. a. schriftelijk naar het volgende adres: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT ID GB300743153, Great Britain of
  b. door gebruik te maken van de "contact" -link die beschikbaar is op de Website.
 3. 2. Klachten over de diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen elektronisch worden ingediend via de link "contact" op de Website of schriftelijk op het volgende adres:Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH VAT, Great Britain. De klacht dient in ieder geval de identificatiegegevens van de Gebruiker te bevatten, waaronder het e-mailadres, de status van de Gebruiker op de Website, een beschrijving van de geuite bezwaren en het bestelnummer.
 4. 3. Indien de in de klacht verstrekte gegevens of inlichtingen dienen te worden aangevuld alvorens de klacht in behandeling te nemen, zal de Verkoper de indiener van de klacht vragen deze binnen de aangegeven omvang aan te vullen.
 5. 4. De Verkoper aanschouwt de klacht binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst in de juiste vorm.
 6. 5. Het antwoord op de klacht wordt gestuurd naar het in de klacht vermelde e-mailadres of naar het adres van de afzender dat in de klachtenbrief is vermeld.
 7. 6. Een klacht die wordt ingediend in een thans in overweging genomen of reeds onderzoch-te zaak, wordt door de Verkoper buiten beschouwing gelaten.
 8. 7. De Verkoper rekent geen extra kosten aan als onderdeel van het voeren van telefoon-gesprekken naar de callcenterafdeling en deelt mede dat voor deze oproepen kosten in rekening kunnen worden gebracht in overeenstemming met de prijslijst van de operator wiens diensten de Gebruiker gebruikt.
 9. 8. Het indienen van een klacht sluit de mogelijkheid uit om gebruik te maken van het 365- Programma.
 10. 9. De Verkoper informeert dat als gevolg van de eigenschappen van het technologische proces, de aard van de bestelling enigszins kan verschillen van de daadwerkelijk uitge-voerde Dienst, wat met name te wijten is aan factoren zoals de technische parameters van het scherm of geselecteerde weergave-instellingen. In verband met het boven-staande geeft de Verkoper aan dat het verschil in tolerantiebereik tussen de Dienst en de bestelling ongeveer 1% kan bedragen. In het geval van kleurmapping tussen de Dienst en de implementatie ervan, kan het verschil ongeveer 5% zijn.
 11. 10. De Verkoper informeert dat in het geval dat een bestelling voor dezelfde service is ge-daan in twee of meer afzonderlijke bestellingen, er verschillen kunnen zijn in de toleran-tiebereiken en kleurmapping waarnaar wordt verwezen in paragraaf 9.
 12. 11. De omstandigheden genoemd in par. 9 en 10 vormen geen grond om de klacht te ac-cepteren.
 13. 12. Het indienen van een klacht sluit de mogelijkheid niet uit om de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de bepalingen van algemeen toepasselijk recht.

PROGRAMMA "365 DAGEN VOOR RETOUR"

 1. 1. De Gebruiker heeft het recht om het 365-programma te gebruiken onder de voorwaar-den die in dit hoofdstuk in detail worden beschreven.
 2. 2. Het gebruik van het 365-programma sluit de mogelijkheid uit om claims in te dienen voor de bestelde service via de klachtenprocedure.
 3. 3. Onder het 365-programma heeft de Gebruiker het recht om de bestelde Dienst binnen één jaar na betaling van de bestelling zonder opgave van redenen te retourneren.
 4. 4. Om het 365-programma te kunnen gebruiken, is de Gebruiker verplicht om een passende verklaring in te dienen via het contactformulier op het tabblad "Klachten en re-tourneren" (link: https://pixers.nl/klacht/order-identificatie).
 5. 5. Onder het 365-programma mag alleen de originele, onbeschadigde bestelling met volle-dige inhoud worden geretourneerd. Het recht om bestellingen te retourneren met zicht-bare sporen van gebruik of mechanische schade, ongeacht het type en de mate van dergelijke schade of gebruikssporen. De kosten voor het retourneren van de bestelde Dienst zijn voor rekening van de Gebruiker.
 6. 6. Als de Verkoper vaststelt dat de geretourneerde bestelling voldoet aan de criteria voor het gebruik van het 365-programma, heeft de Gebruiker het recht om één van de vol-gende opties te kiezen:
 7. a. het corrigeren van de bestelling - in overeenstemming met de instructies van de Gebruiker;
  b. uitvoering door de Verkoper van een nieuwe Dienst waarvan de totale waarde de waarde van de geretourneerde bestelling niet overschrijdt;
  c. terugbetaling van de waarde van de door de Gebruiker betaalde prijs in de vorm van een Voucher.
 8. 7. Als gekozen wordt voor de methode beschreven in sec. 6 punten 1 of 2, verbindt de Verkoper zich ertoe deze binnen 14 dagen vanaf de datum van aanvaarding van de re-tourzending uit te voeren. Als moment van uitvoering geldt de dag waarop de gecorrige-erde of nieuwe bestelling naar het adres van Gebruiker wordt verzonden.
 9. 8. Als gekozen wordt voor de methode beschreven in sec. 6 punt 3 (terugbetaling van de prijs op de bon), moet de Verkoper:
 10. a. zich ertoe verbinden de betaalde prijs door afgifte van een Voucher aan de Ge-bruiker terug te betalen;
  b. de Voucher binnen 14 dagen vanaf de datum van acceptatie van de retour-zending naar het e-mailadres van de Gebruiker sturen dat op het contactformulier is vermeld;
  c. er is geen recht op terugtrekking uit het contract, beschreven in § 6 punt 1 van de Pixers Gift Card Regulations
 11. 9. De Voucher waarnaar wordt verwezen in sec. 6 punt 3 machtigt de Gebruiker om de Diensten op de Website opnieuw aan te schaffen tot de nominale waarde vermeld op de Voucher, onder voorbehoud van paragraaf 10.
 12. 10. Bij aankoop van een Dienst waarvan de nominale waarde hoger is dan de waarde van de Voucher, is de Gebruiker verplicht het prijsverschil te betalen.
 13. 11. De Gebruiker erkent dat de Voucher waarnaar wordt verwezen in sec. 6 punt 3, geldig is voor een periode van één jaar vanaf de datum van verzending naar het e-mailadres dat is vermeld in het contactformulier.
 14. 12. In het geval van bestelling van de Dienst betaald met gebruikmaking van de Voucher waarnaar wordt verwezen in sec. 6 punt 3, is het recht om het 365-programma te ge-bruiken niet gerechtigd. De bepaling van dit lid sluit het recht om een klacht in te dienen via een klachtenprocedure en de rechten die voortvloeien uit de bepalingen van alge-meen toepasselijk recht niet uit.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. 1. De persoonsgegevens van Gebruikers worden door de Verkoper als Beheerder verwerkt (onder voorbehoud van paragraaf 2) om het account van de Dienstverlener te registre-ren en te beheren, en om diensten te verlenen die beschikbaar zijn op de Website, voor marketing-doeleinden en voor statistische en analytische doeleinden. Als de juiste toe-stemming wordt gegeven, worden de gegevens ook verwerkt om marketinginhoud via het geselecteerde kanaal te sturen. Meer informatie over de verwerking van persoons-gegevens door de Verkoper vindt u in het Privacybeleid.
 2. 2. De Verkoper is de Beheerder van de persoonsgegevens van Gebruikers van wie gege-vens worden verwerkt in verband met de Dienst/Overeenkomst.

DIVERSE BEPALINGEN

 1. 1. Eventuele geschillen met betrekking tot de dienstverlening door de Verkoper aan Gebrui-kers op grond van het Reglement zullen worden beslecht door de rechtbank die be-voegd is voor de vestigingsplaats van Verkoper. Deze bepaling is niet van toepassing op Gebruikers die consumenten zijn (deze bepaling is geldig op het grondgebied van de Europese Unie).
 2. 2. Onder voorbehoud van de algemeenheid van paragraaf 1 van dit artikel, kan de Gebrui-ker die een consument is die wordt beschermd door de wet van de Europese Unie, ge-bruikmaken van buitengerechtelijke klachten- en verhaalprocedures. Om gebruik te ma-ken van de mogelijkheid tot minnelijke schikking van geschillen met betrekking tot online aankopen, kan de Gebruiker zijn klacht indienen, bijvoorbeeld via het EU ODR-internetplatform, beschikbaar op: https://webgate.ec.europa.eu/odr/
 3. 3. Indien één van de bepalingen van het Reglement bij een definitieve uitspraak als ongel-dig of ondoeltreffend wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen geldig en ver-schuldigd.
 4. 4. De Website behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Reglement te wijzigen en een nieuwe versie van de Website te lanceren op elk moment en zonder opgaaf van re-den. De Beheerder zal onverwijld op de hoogte stellen van wijzigingen in het Reglement of de versie van de Website. De Gebruiker heeft het recht om onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving het gebruik van de Website in de nieuwe versie of onder het nieu-we Reglement stop te zetten: verder gebruik van de Website betekent dat de Gebruiker instemt met de aangebrachte wijzigingen.
 5. 5. Een verklaring van beëindiging van het gebruik van de Website dient schriftelijk te wor-den ingediend op het volgende adres: Rayden Earth Ltd.3rd Floor 207 Regent Street London W1B 3HH , Great Britain. Het effect van het opzeggen is, volgens, het blokkeren van de toegang tot de Website of het beperken van de functionaliteit, het opschorten of verwijderen van het Account.
 6. 6. Het Reglement treedt in werking op de dag van publicatie op de Website. Overe-enkomsten die vóór de datum van inwerkingtreding van het Reglement tussen Gebrui-kers en de Beheerder zijn gesloten, worden beheerst door de bepalingen ervan bij aan-vaarding van het Reglement door de Gebruiker.
 7. 7. Alle rechten die voortvloeien uit het Reglement komen eveneens toe aan de rechts-opvolgers van de Verkoper.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen maken integraal deel uit van het Reglement: BIJLAGE NR 1. PRIVACYBELEID

DATUM ACTUALISATIE

Dit Reglement is voor het laatst gewijzigd 07.04.2021.