Tijdelijk aanbod: 45٪ korting op alles! Jouw code: GIFT4YOU | Slechts tot: 11.12.
Plaats je bestelling en betaal NU zodat je je bestelling voor de Kerst in huis hebt!

GEBRUIKSVOORWAARDEN

INLEIDING

Deze Gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zetten de voorwaarden uiteen waaronder u – de Gebruiker – gebruik mag maken van de Website alsook de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Beheerder en de Gebruiker. Het feit dat u de Website gebruikt brengt met zich mee en houdt in dat u met alle bepalingen van deze Voorwaarden akkoord gaat.

DEFINITIES

Wanneer u in deze Voorwaarden de volgende termen tegenkomt, gespeld met een hoofdletter, dient u deze als volgt te interpreteren:

 1. Beheerder, of Wij: Pixers LTD gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, 590 Kingston Road, SW20 8DN Londen en geregistreerd in het handelsregister van het Companies House onder het nummer 07964145, of onze rechtsopvolger verantwoordelijk voor het beheer van de Website.
 2. Afbeeldingen: een afbeeldingsbestand, afbeelding of foto die op de Website wordt weergegeven en waarvoor een licentie werd toegekend in het kader van de levering van de Dienst.
 3. Account: ruimte binnen de Website die wordt onderhouden door de Dienstverlener en waar gegevens en informatie over activiteiten binnen de Website worden opgeslagen en van waaruit bepaalde functionaliteiten van de Website beschikbaar worden gemaakt.
 4. Klant: een Gebruiker die de Dienst aankoopt via de Website.
 5. Dienstverlenersprofiel: een functionaliteit van de Website die beschikbaar is voor een Dienstverlener, die de door hen verstrekte gegevens bevat inclusief het commerciële aanbod, handelsmerken en een omschrijving van het bedrijf, goederen en diensten. Andere Gebruikers hebben kunnen toegang krijgen tot deze informatie.
 6. Website: internetportaal bediend op www.pixers.nl, beheerd door de Beheerder met als doel de Dienstverlening door de Dienstverleners aan Klanten op basis van Afbeeldingen eenvoudiger te maken.
 7. Overeenkomst: een overeenkomst tussen een Dienstverlener en een Klant voor de uitvoering van de Dienst, die werd aangegaan via de Website.
 8. Dienst: een grafische ontwerpdienst die door een Dienstverlener wordt geleverd aan de Klant binnen de Website, waarbij de Afbeeldingen gekozen door de Klant worden geoptimaliseerd in het bestelproces in overeenstemming met de parameters opgegeven door de Klant.
 9. Dienstverlener (Verkoper): een Gebruiker die zijn Diensten aanbiedt via de Website, zoals goedgekeurd door de Beheerder.
 10. Gebruiker, of u: een volwassen natuurlijk persoon met volledige rechtsbevoegdheid om juridische transacties aan te gaan, of een kunstmatig persoon, of een organisatorische eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, evenals een minderjarige en/of natuurlijk persoon zonder volledige rechtsbevoegdheid om juridische transacties aan te gaan met instemming van hun juridische vertegenwoordiger, die toegang heeft tot de diensten die worden aangeboden binnen de Website en die de Website kunnen gebruiken als Klant en/of Dienstverlener.

TECHNISCHE VEREISTEN

 1. U erkent en gaat akkoord dat de minimale technische vereisten om de Website goed te laten werken de volgende zijn:
  1. Werkende en efficiënte telecommunicatie-eindapparatuur (computer, tablet, smartphone, enz.) met toegang tot internet waarop de grafische gebruiksinterface van de Website kan worden weergegeven,
  2. Geïnstalleerde en bijgewerkte webbrowser: Microsoft Internet Explorer 8.0 of hoger, Mozilla Firefox 20.0 of hoger, Safari 4.0 of een latere versie, en Google Chrome 23.0 of hoger,
  3. Een actief emailaccount, en
  4. Ondersteuning van Javascript en ingeschakelde cookies.
 2. De Beheerder maakt gebruikt van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie die op vraag van de server van de Beheerder (eerste-partijcookies of eigen cookies) op uw apparaat wordt geplaatst tijdens uw bezoek aan de Website die door de server wordt gelezen wanneer de Gebruiker de Website opnieuw bezoekt via het apparaat. Het gebruik van cookies verandert niets aan de configuratie van de apparatuur van de Gebruiker noch aan de software die op het apparaat is geïnstalleerd.
 3. De Beheerder gebruikt de volgende soorten cookies:
  1. Tijdelijke cookies (sessiecookies): blijven enkel opgeslagen op het apparaat zolang de Gebruiker op de Website blijft, of tot hij de browser uitschakelt of uitlogt van de Website, en
  2. Permanente cookies: blijven opgeslagen op het apparaat gedurende een bepaalde periode of tot de Gebruiker ze verwijdert.
 4. We maken gebruik van cookies: (i) om de navigatie op de Website te vergemakkelijken, onder meer door de sessie van de Gebruiker voort te zetten zodat er niet telkens opnieuw moet ingelogd worden op elke webpagina, (ii) om ons aanbod te beoordelen en te ontwikkelen, onder meer door de inhoud van de Website aan te passen aan uw voorkeuren, en (iii) voor statistische doeleinden.
 5. U gaat akkoord met het feit dat wij ook externe cookies (cookies van derden) gebruiken om (i) de multimedia-inhoud die werd gedownload van een externe website weer te geven op de Website, (ii) algemene en anonieme statistieken te verzamelen via analytische tools, en (iii) interactieve functies te gebruiken om de Website te promoten via sociale netwerken.
 6. De Gebruiker kan voorwaarden opgeven voor het gebruik van cookies via de browserinstellingen. U kunt meer bepaald de cookies uitschakelen in de webbrowser van uw apparaat. Het uitschakelen van dit mechanisme kan echter ongemakken veroorzaken of het gebruik van de Website verhinderen.
 7. Meer informatie over cookies vindt u in ons Privacybeleid dat bij deze voorwaarden is gevoegd als bijlage 1.

JURIDISCHE VEREISTEN

 1. Tenzij deze Voorwaarden anders bepalen, bent u door de Beheerder enkel gemachtigd om de Website te gebruiken binnen het doel en de functionaliteiten, zoals die voor elke Gebruikerscategorie (Klant of Dienstverlener) bepaald zijn en behoudens onder meer (i) naleving van de toepasselijke wetten die het zakendoen als Dienstverlener regelen, auteursrecht en alle andere wetten die relevant zijn voor de correcte, volledige en ononderbroken werking van de Website, (ii) de Website niet wordt verstoord, hetzij door het binnenlaten van virussen en andere kwaadwillige software, hetzij door het onbevoegd ontbinden, overdragen of gebruiken van broncode of andere bedrijfsgeheimen van de Beheerder, en (iii) er geen onwettige inhoud aan de Website bezorgd wordt en er geen onwettelijk gebruik gemaakt wordt van elementen van de Website, met inbegrip van bedrijfsidentificatie, goederen, diensten en andere beschermde items die beschouwd worden als intellectuele eigendom.
 2. Inhoud, gegevens of andere informatie die door Gebruikers aan de Website wordt verstrekt, inclusief de informatie die wordt opgegeven in de Account, zijn hun eigendom en uitsluitend de Gebruiker is er te allen tijde verantwoordelijk voor. Dit geldt vooral voor het feit of de informatie en het gebruik daarvan in overeenstemming is met de wet en deze voorwaarden. Door de informatie op de Website te plaatsen, geeft u de Beheerder de toestemming en alle rechten die nodig zijn om de volledige werking van de Website te waarborgen.
 3. Door werken op de Website te plaatsen waarop auteursrecht rust, inclusief de wettelijk beschermde Afbeeldingen, verleent de Gebruiker ons – om de volledige werking, promotie en ontwikkeling van de Website te waarborgen – een niet-exclusieve vergunning, vrij van royalties en onbeperkt in tijd en plaats, om dergelijk werk met auteursrecht te gebruiken zoals (i) bekend op het moment van de plaatsing op de Website en (ii) nodig om het eerder vernoemde doel te behalen, en meer bepaald het recht om:
  1. Kopieën van het werk vast te leggen en te reproduceren op welke wijze dan ook, met inbegrip van print, reprografie, magnetische opslag en digitale technieken,
  2. De werken geheel of gedeeltelijk te gebruiken en ze te combineren met andere materialen en om deze materialen te wijzigen op om het even welke wijze de Beheerder geschikt acht, meer bepaald door werken van verschillende Gebruikers samen te brengen of samen te voegen,
  3. De werken op te nemen in de databases van de Website en de werken te gebruiken voor promotie- en reclamedoeleinden van de Website, meer bepaald nadat ze werden gewijzigd naar het goeddunken van de Beheerder,
  4. Het werk op te voeren, te tonen, te reproduceren, uit te zenden en te heruitzenden, te verspreiden en het werk publiekelijk beschikbaar te stellen zodat iedereen er toegang tot kan krijgen op een plaats en tijdstip door hen gekozen. De Beheerder heeft meer bepaald onder andere het recht om het werk op de Website te plaatsen en het aan andere Gebruikers voor te stellen.
 4. Deze licentie blijft volledig van kracht, ook nadat (i) u uw gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Website hebt gestopt, (ii) uw Account werd geschorst of verwijderd, of (iii) u van de Website werd verwijderd door de Beheerder.
 5. Om twijfel te vermijden (i) verleent de Gebruiker ons het recht om derden toe te laten de werken te gebruiken voor het doel zoals omschreven in punt drie van dit hoofdstuk en (ii) machtigt de Gebruiker ons om afgeleide rechten uit te oefenen en de uitoefening daarvan toe te laten in de toepassingsgebieden vermeld in punt 3 van dit hoofdstuk.
 6. De Beheerder behoudt zich het recht inhoud, gegevens en informatie op de Website te blokkeren, te verwijderen of op een andere manier de toegang daartoe te verhinderen op het verzoek van de Gebruiker na ontvangst van een officiële kennisgeving of ander betrouwbaar bericht omtrent de onwettige aard van dergelijke informatie of verwante activiteiten, of in andere dergelijke gevallen zoals voorzien in deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De Beheerder is niet de verstrekker van de Dienst noch verantwoordelijke voor de controle van de naleving van de wet, moraal of eventuele normen noch verstrekker van eventuele waarborgen of garanties in verband met de Dienst, of het nu gaat om de vorm, inhoud of andere aspecten. De Beheerder biedt de Gebruikers ruimte en tools om respectievelijk de Dienst aan te bieden, te bestellen of te verlenen waarbij zij rechtstreekse juridische en economische relaties aangaan op hun eigen kosten en verantwoordelijkheid.
 2. De Beheerder doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de Website voldoet aan uw behoeften maar garandeert niet dat die vrij is van gebreken of storingen. Tenzij uitgesloten door de verplichte wetgeving, weigert de Beheerder alle garantie en eventuele andere aansprakelijkheid die zou voortvloeien of kunnen voortvloeien uit onvolkomenheden van de Website.
 3. Gebruikers accepteren dat de Website links kan bevatten naar externe sites, websites en webapplicaties die geen eigendom zijn of anderszins afhankelijk zijn van of gecontroleerd worden door de Beheerder. Gebruikers erkennen dat de Website geopend kan worden via tools of diensten van derden. In ieder geval is het koppelen of gebruik van de middelen en voorzieningen van derden op de kosten en het risico van de Gebruiker. De Beheerder raadt u aan de algemene voorwaarden van dergelijke diensten van derden te lezen zodat u op de hoogte bent van hun rechten en plichten.
 4. Door de bestelling van Klant te accepteren stelt en garandeert de Dienstverlener dat alle professionele vaardigheden en technische capaciteiten die nodig zijn om de Dienst te verlenen in overeenkomst met de bestelling aanwezig zijn. De Dienstverlener stelt alles in het werk om de Overeenkomst tot een goed einde te brengen.
 5. De Dienstverlener gaat akkoord dat er geen commerciële informatie, telefoonnummers, emailadressen, websites, skypenummers, enz. naar de Klant mogen gestuurd worden of dat communicatie op een andere manier mogelijk gemaakt wordt tussen de Klant en de Dienstverlener zonder tussenkomst van de Website en dat er geen transacties buiten de Website mogen worden aangemoedigd.
 6. De Dienstverlener geeft de Beheerder het recht om de bedrijfsnaam van de Dienstverlener, hun handels- of dienstmerken en andere wettelijk beschermde benamingen van de Dienstverlener te gebruiken binnen de Website voor de promotie, werking en ontwikkeling van de Website.

ACCOUNT EN PROFIEL

 1. Om de Dienst te verlenen of de verlening ervan mogelijk te maken via de Website moet de Dienstverlener een Account maken. Om een Account aan te maken en te onderhouden moet de Dienstverlener (i) volledige rechtsbevoegdheid hebben of – voor natuurlijke personen – volledige rechtsbevoegdheid hebben om juridische transacties te ondernemen, (ii) hun eigen, correcte en volledige gegevens verstrekken en die bijwerken indien ze veranderen, (iii) volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun Accounts, met inbegrip van toegang daartoe en de informatie die de Accounts bevatten, en (iv) deze voorwaarden en de relevante wetsbepalingen naleven.
 2. De Dienstverlenersprofiel mag geen informatie bevatten die aanmoedigt om transacties buiten de Website om te voeren. De Beheerder behoudt zich het recht om het Dienstverlenersprofiel te verwijderen als het in strijd is met deze Voorwaarden, de wet of indien het negatieve invloed heeft op de goodwill van de Website.
 3. Wij behouden ons het recht om de Account te schorsen en/of te verwijderen in geval van een inbreuk door de Dienstverlener op bepalingen uit deze voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van bepalingen die betrekking hebben op intellectuele eigendom, elektronische diensten en consumentenrechten. Verder behouden wij ons het recht om de Account te schorsen en/of te verwijderen van Gebruikers van wie de handelingen als schadelijk voor de Website en/of andere Gebruikers worden bevonden. Zij kunnen ook verdere toegang tot de Website geweigerd worden.
 4. Wij behouden ons het recht om de Account of de toegang tot bepaalde diensten die worden aangeboden op de Website tijdelijk te schorsen indien er wordt vastgesteld dat de beveiliging van de Account of de Website in gevaar is.

BESTELLEN

 1. Alle Afbeeldingen, samen met de prijzen en aanvullende informatie die worden aangeboden op de Website vormen een uitnodiging voor de Klant om een overeenkomst te sluiten met de Dienstverlener. De bestelling van de Klant kan worden gemaakt via ons web-based beheersysteem voor de configuratie en bestelling van diensten, dat online beschikbaar is op de Website.
 2. De Klant plaatst een bestelling voor de verlening van een Dienst op de Website. In uitzonderlijke gevallen, zoals onder andere storingen van de Website waardoor er geen bestellingen kunnen worden geplaatst via de Website, kan de bestelling gedaan worden via een e-mail verzonden naar ons adres.
 3. Om een bestelling te plaatsen, dient de Klant:
  1. De Afbeelding en de Dienstverlener die de Dienst op de geselecteerde Afbeeldingen moet uitvoeren selecteren uit het aanbod van de Beheerder, en daarna
  2. De geselecteerde Afbeelding configureren met behulp van de mechanismen die worden aangeboden op de website door de drukparameters op te geven (bijvoorbeeld, frame, grootte, effecten en grafisch materiaal) volgens dewelke de geselecteerde Afbeelding moet worden geoptimaliseerd, en tenslotte
  3. Zijn/haar contactgegevens opgeven om de Overeenkomst te voltooien.
 4. Op basis van de door de Klant opgegeven parameters stelt de Dienstverlener specifieke voorwaarden van de Overeenkomst voor aan de Klant, met inbegrip van op zijn minst de prijs van de Dienst, de duur van de Dienst en een beleid voor retours en klachten. De opgegeven prijzen voor de Dienst zijn brutoprijzen.
 5. Als de Afbeelding die gekozen werd door de Klant afkomstig is van een externe digitale bibliotheekverzameling, verkrijgt de klant via de Website de nodige rechten en toelatingen op de geselecteerde Afbeelding van een bevoegde digitale bibliotheek (gedetailleerde licentieovereenkomst die de aanvaardbare gebruikswijze van de Afbeelding door de Gebruiker definieert is beschikbaar op de kaart van de gegeven Afbeelding) en bezorgt dit aan de Dienstverlener zodat de Dienst kan verleend worden. In ieder geval gaat de Dienstverlener, door de aanvang van de verlening van de Dienst binnen de Website, akkoord gebonden te zijn aan de licentievoorwaarden en verklaart de Dienstverlener de Afbeelding enkel te gebruiken in opdracht van de Klant en enkel voor het doel van de Dienst. Op zijn beurt erkent de Klant dat de Afbeelding enkel gebruikt mag worden voor zijn/haar persoonlijke doeleinden en dat hij/zij geen sublicentie op de Afbeelding mag verlenen of de Afbeelding reproduceren of de Afbeelding gebruiken voor commerciële doeleinden en re-marketing.
 6. De plaatsing van een bestelling door de Klant is wettelijk bindend.

VERGOEDING, KOSTEN EN COMMISSIES

 1. Diensten verleend door de Beheerder aan de Dienstverleners dienen betaald te worden.
 2. Betalingen voor de bestelde Diensten worden ofwel gedaan via een elektronisch betaalsysteem of rechtstreeks op de bankrekening van de Dienstverlener.
 3. Gedetailleerde regels voor kosten en commissies die van toepassing zijn op de Website worden verstrekt in Bijlage 2 bij deze voorwaarden.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Het privacybeleid van de Website (“Privacybeleid”) is opgenomen in bijlage 1 bij deze Voorwaarden en vormt daar een deel van. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, geeft de Gebruiker toestemming voor de wijze waarop de Beheerder de gegevens verstrekt door of op de Website kan behandelen. Gegevensverwerking, inclusief het beschikbaar stellen van deze gegevens, verloopt volgens de regels en op de manieren door de wet vastgesteld.
 2. Persoonlijke gegevens, adressen en betalingsgegevens worden enkel doorgegeven aan de Dienstverlener voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst of aan derden – in die gevallen die worden beschreven in het privacybeleid.
 3. Wij kunnen gegevens verzamelen over de populariteit en het gebruik van afzonderlijke onderdelen van de Website. Dergelijke gegevens worden enkel anoniem en collectief verwerkt.
 4. Tenzij anders bepaald door dwingende wettelijke bepalingen is het niet toegestaan – zonder onze toestemming – om informatie vrij te geven die enkel beschikbaar is voor Gebruikers en verband houdt met de werking van de Website, inclusief en niet beperkt tot de gegevens van andere Gebruikers, organisatorische, technologische, technische informatie en knowhow van de Website of de Beheerder evenals gegevens betreffende de inkomsten uit transacties die via de Website worden verricht.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEHEERDER EN DE GEBRUIKER

 1. De Beheerder is niet wettelijk aansprakelijk voor eventuele handelingen of nalatigheden van de Gebruikers. Concreet kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op het auteursrecht door een Gebruiker of voor inbreuken op andere rechten door andere Gebruikers of derden.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de Dienst noch voor de mogelijkheid van Dienstverleners om naar behoren te leveren volgens de Overeenkomst noch voor het feit dat Gebruikers hun verplichtingen in verband met de Website niet of slecht nakomen. Indien mogelijk probeert de Beheerder gegevens omtrent de Diensten te controleren en de nodige maatregelen te nemen om eventuele handelingen die illegaal of in strijd met deze Voorwaarden zijn te voorkomen.
 3. De Beheerder houdt toezicht op – voor formele correctheid – de afronding van transacties die worden uitgevoerd in het kader van Overeenkomsten. De voltooiing van een Overeenkomst kan enkel geweigerd worden in uitzonderlijke en naar behoren gerechtvaardigde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de Dienstverlener niet meewerkt met de Beheerder voor het gebruik van de Website.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen in de werking van Website die veroorzaakt worden door overmacht, het uitvallen van apparatuur of onrechtmatige tussenkomst van Gebruikers noch voor schade die zou kunnen toegebracht worden aan de middelen van de Gebruiker als gevolg van een storing van de Website.
 5. In de mate waarin de wet dit toelaat weigert de Beheerder de eigen aansprakelijkheid evenals die van werknemers, partners en onderaannemers met betrekking tot de Website. Dit geldt voor zowel contractuele aansprakelijk als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of elke andere aansprakelijkheid en zowel wat betreft feitelijke schade (verliezen) en verloren of verwachte voordelen.
 6. U gaat ermee akkoord de Beheerder te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid en alles kosten, uitgaven en vorderingen te betalen die door of tegen de Beheerder worden opgelopen of opgelegd in het kader van een procedure tegen de Beheerder voor redenen die verband houden met u. Bovendien stemt u in om de Beheerder alle hulp te verlenen bij de effectieve handhaving van rechten of de verdediging tegen de vorderingen van andere Gebruikers of derden in zaken die ook verband houden met u.

ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. U erkent en gaat akkoord dat alle rechten op de Website tot de Beheerder behoren. Het is verboden gebruik te maken van deze rechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, indien dit niet (i) binnen de Website gebeurt en (ii) in overeenstemming is met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetten.
 2. De Website, zijn individuele elementen (inclusief grafische gebruikersinterfaces), teksten (inclusief deze Voorwaarden), navigatieoplossingen, selectie en rangschikking van inhoud die op de Website wordt weergegeven, grafische kunst, compilaties en afgeleiden werken vallen onder de wettelijke beschermen die berust op databases, computerprogramma’s, afbeeldingen of andere auteurswerken. De bescherming breidt zich ook uit naar alle materialen die de Beheerder elektronisch ter beschikking stelt van de Gebruikers, meer bepaald via e-mail. De materialen wijzigen, kopiëren, verdelen, doorsturen, weergeven, herdrukken, er een sublicentie op geven of een collectief werk maken van de materialen zonder toestemming van de Beheerder is verboden en zal leiden tot juridische stappen van de Beheerder.
 3. Het verzamelen, gebruiken en verwerken van de inhoud van de Website, ook met behulp van webcrawlers of andere automatische gegevensdownloadsystemen van de Website zonder onze toestemming vormt een inbreuk op deze Voorwaarden.
 4. U mag alleen symbolen, inclusief handelsmerken, van de Beheerder, meer bepaald de benaming ‘Pixers’ in om het even welk document of voor om het even welk doel, enkel vermelden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder, behalve in de gevallen die in deze Voorwaarden worden genoemd.
 5. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door en die voortvloeit uit het gebruik van de eigendom van de Beheerder zonder diens toestemming of in strijd met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

BEEINDIGING

 1. De levering van onze diensten binnen de Website is van onbepaalde duur.
 2. Wij kunnen de overeenkomst met u voor het behoud van een Account of de levering van andere diensten met onmiddellijke ingang beëindigen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene bepaling van de vorige zin, zal de Dienstverlener – indien mogelijk – de Dienst verrichten in overeenkomst met de aanvaarde bestelling van de Klant, ondanks de beëindiging.
 3. U kunt uw gebruik van de Website te allen tijde en om welke reden dan ook stopzetten mits u de verbintenissen eerbiedigt die werden gemaakt voor het versturen van een relevante schriftelijke kennisgeving aan de Beheerder op het adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom.

CONTACT EN KLACHTEN

 1. U kunt de Beheerder contacteren met betrekking tot de Diensten verstrekt door de Beheerder op de volgende manieren:
  1. Schriftelijk, door een brief te sturen naar het volgende adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, of
  2. via de link ‘contact’ op de Website.
 2. Uw klachten over onze diensten die op de Website worden aangeboden kunnen elektronisch worden ingediend door op de link ‘contact’ te klikken op de Website, of per schriftelijke kennisgeving naar het volgende adres: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom. De klacht moet op zijn minst de identificatie van de Gebruiker bevatten, inclusief zijn/haar emailadres, de status van de Gebruiker binnen de Website (Klant of Dienstverlener) en de beschrijving van zijn/haar bezwaren.
 3. Indien de gegevens of informatie die in de klacht zijn opgenomen nog dienen aangevuld te worden zullen wij u hierom vragen alvorens we de klacht afzonderlijk behandelen.
 4. De Beheerder bekijkt de klacht binnen de 14 dagen na ontvangst in de juiste vorm.
 5. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het e-mailadres dat werd opgegeven in de betreffende kennisgeving.

DIVERSE BEPALINGEN

 1. Eventuele geschillen omtrent diensten die door de Beheerder worden verleend aan de Gebruikers op grond van deze Voorwaarden worden opgelost door een rechter die bevoegd is voor het gebied waar de maatschappelijke zetel van de Beheerder gevestigd is.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de algemene bepaling van punt 1 van dit hoofdstuk kan elke Gebruiker die onder de consumentenbescherming binnen de EU-wetgeving valt gebruik maken van buitengerechtelijke middelen voor klachten en schadeloosstellingen. Om gebruik te maken van de mogelijkheid om minnelijke schikkingen te treffen bij geschillen die verband houden met online winkelen kunt u uw klacht indienen bij onder andere ODR, het internetplatform van de EU. URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 3. Indien een bepaling van deze Voorwaarden op grond van een definitief oordeel ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, blijft het resterende gedeelte van deze Voorwaarden wel geldig en afdwingbaar.
 4. De Beheerder behoudt zich het recht voor om bepalingen van deze Voorwaarden te wijzigen en om te allen tijde en zonder opgave van reden een nieuwe versie van de Website te lanceren. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen indien er wijzigingen aan deze Voorwaarden werden aangebracht of indien er een nieuwe versie bestaat van de Website. U kunt zich onmiddellijk na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving uitschrijven van de Website in zijn nieuwe versie of onder de nieuwe Voorwaarden. Door te blijven gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de wijzigingen.
 5. Uitschrijven gebeurt schriftelijk via een brief naar het adres van de Beheerder: Pixers LTD, 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom en zal naar eigen goeddunken van de Beheerder leiden tot het blokkeren van de toegang tot de Website of beperking van de functionaliteiten of schorsing of verwijdering van de Account.
 6. Deze Voorwaarden worden van kracht vanaf de datum dat ze worden aangekondigd op de Website. Overeenkomsten die werden gesloten tussen Gebruikers en de Beheerder voor de inwerkingtreding van deze Voorwaarden worden onderhevig aan de bepalingen bij de aanvaarding van deze Voorwaarden.
 7. Eventuele rechten op grond van deze Voorwaarden worden opgebouwd ten behoeve van de wettelijke opvolgers en rechthebbenden van de Beheerder.

BIJLAGEN

De volgende bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Voorwaarden:

BIJLAGE 1. PRIVACYBELEID

Bijlage hieronder beschikbaar.

BIJLAGE 2. REGELING VAN VORDERINGEN TUSSEN DE DIENSTVERLENER EN DE BEHEERDER

 1. Gebruik van de Website in uw hoedanigheid als Klant is gratis.
 2. De Beheerder rekent Dienstverleners kosten aan voor Diensten die worden verleend binnen de Website in de vorm van een commissie op hun huidige inkomsten uit bestellingen die door Klanten zijn geplaatst. Het bedrag van de commissie wordt individueel bepaald tussen de Beheerder en de Dienstverlener.
 3. De betalingen tussen de Beheerder en de Dienstverlener worden op verzoek van de Dienstverlener (tenminste een keer per maand) overgemaakt naar de bankrekening van de Dienstverlener die werd opgegeven in de Account van de Dienstverlener.
 4. Indien er geen bankrekeningnummer wordt opgegeven door de Dienstverlener in zijn Account zal de Beheerder enkel betalingen overmaken nadat het bankrekeningnummer volledig en correct werd opgegeven en de Beheerder daarvan op de hoogte werd gebracht door de Dienstverlener.
 5. Enkel Overeenkomsten die goed werden afgerond op of voor de dag van betaling door de Beheerder dienen betaald te worden.

Privacy Policy


This privacy policy has been compiled to better serve the Users of Services provided by PIXERS LTD (“We”) on the pixers.nl website, who are concerned with how their 'Personally identifiable information' (PII) is used online. Please read our privacy policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personally Identifiable and Non-Personally Identifiable Information in accordance with our website. BY USING ANY PORTION OF OUR SERVICE, YOU ARE ACCEPTING THE PRACTICES SET FORTH IN THIS PRIVACY POLICY.

What types of information do we collect from Users of our Services?

The types of information that we collect fall under two general categories: personally identifiable information (PII) and non-personally identifiable information (non-PII). PII consists of any information which can be used to specifically identify you as an individual, whereas non-PII consists of aggregate information or any information that does not reveal your identity. The following sections describe how your PII and non-PII are collected by us, and how we use such information. The above information may be associated with you, if you choose to give us personal data about yourself as described in the Terms of Service and if we are required to disclose our server logs as a result of legal action, some third parties such as your Internet provider could match our anonymous technical information with you, using information beyond what is found on our servers.

We may also use cookies, web beacons, or other anonymous tracking information to improve our server's interaction with your computer, and we may partner with third party advertisers who may (themselves or through their partners) place or recognize a unique cookie on your browser.

What types of personal information do we collect?

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your name, email address, mailing address, phone number, credit card information, social security number or other details in order to enable you to use our Services.

When do we collect information?

We collect personal information from you when you create an account, place an order, subscribe to a newsletter or enter any other information on our site. Additionally, any time you access our Services, our servers automatically gather information from your browser or device. This information includes your IP addresses and browser type (if you are using a browser), device ID, location (if you have enabled this feature), Internet service provider (ISP) or wireless service provider, referring/exit pages, platform type, date/time stamp, and number of clicks.

How do we use your information?

We may use the information we collect from you as described above in order to quickly process all of your transactions and to periodically send emails regarding your order or any other Services. The information automatically gathered from your browser or device allow us to improve our Services. We may use this information to analyze our servers’ load trends, administer the Services, prevent fraud, track visitor movement in the aggregate, and gather broad demographic information. We do not share this information externally, except Service Provider in case to process your purchase.

How do we protect your personal information?

We do not use vulnerability scanning and/or scanning to PCI standards.Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Transport Layer Security (TLS) technology.

We implement a variety of security measures when a User places an order, enters, submits, or accesses their information. All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

Other information

If you choose to connect your account with Facebook or any other service, we will receive and retain basic account registration data you provide to that service, such as your name, email address, user ID and profile page URL. We may also receive and display content relevant to your use of our Services from activity feeds or other information from Facebook and other linked services, including the contents of your "Wall," status updates, comments, photos and location "check-ins" to the extent you grant us access to such information from those services.

Public information

Whenever you post content, comments or other material using our Services, we may use your username on the website in connection with your content, and may, at our sole discretion, allow other users to search for information on our website, including information about you. Remember that all information you post on our website is made publicly available. Other users may be able to contact you through your comments and any content, comments and we may redistribute other material that you submit by using our Services through the Internet or other media.

Do we use "cookies"?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you so allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. We use “cookies” to keep track of some types of information while you are visiting our website or using our Services. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We rely on cookies for the proper operation of our Services; therefore, if your browser is set to reject all cookies, the Services may not function properly with your browser. Users who refuse cookies assume all responsibility for any resulting loss of functionality in our Services.

We use cookies to:

- help remember and process the items in the shopping cart,- understand and save user's preferences for future visits,- keep track of advertisements.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser (i.e. Google Chrome, Mozilla Firefox or Internet Explorer) settings. Each browser is a little different, so look at your browser's Help menu to learn the correct way to modify your cookies. Please remember, if you disable cookies, our Services may not function properly with your browser, however, you will still be able to place orders.

Do we use “Web beacons”?

Yes. "Web beacons" (also known as "clear gifs" and "pixel tags") are small transparent graphic images that are often used in conjunction with cookies in order to further personalize our website and Services we provide for our users and to collect a limited set of information about our visitors. We may also use web beacons in email communications in order to understand the behavior of our customers. We do not link the web beacons to any PII.

Do we use “Metadata”?

Yes, when you use our website as an artist, we also log the metadata associated with any images you upload. Metadata is usually technical data that is associated with the content that you uploaded. Metadata can, for example, describe how, when or by whom a piece of content was collected and formatted. Please remember, that none of this automatically collected technical information is associated with any identified person at the time it is collected.

Do we use “Device identifiers”?

Whenever you access our Services by using a mobile device (such as phone or tablet) we may access, collect, monitor and store on your device and/or remote store or on more so called “Device Identifiers”. These are small data files or similar data structures, which are stored on or associated with your mobile device, which uniquely identify your mobile device. Device identifiers may be data stored in connection with the mobile device hardware, data stored in connection with the mobile device’s operating system or other software. Device identifiers may deliver information to us or to a third party partner about how you browse and use our Services and may therefore help us provide reports or personalized content and ads. Please note that some features of Services we provide may not function properly if the use or availability of device identifiers is disabled or impaired.

Website and applications analytics

We use third-party analytics service providers ("Analytics Providers"), such as for example Google, to help us analyze how users use our Services and to measure traffic and usage trends for the Services. These tools collect information sent by your device or our Service, including the web pages you visit, add-ons, and other information that assists us in improving our Services. Please note that we may change the Analytics Providers that we use from time to time. The information generated by your browser or device about your use of our Services will be transmitted to and stored by the Analytics Provider(s). The Analytics Providers will use this information for the purpose of evaluating your use of our Services, compiling reports on website or mobile activity for our use and providing other services relating to website activity and Internet usage. The Analytics Providers may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on the Analytics Providers’ behalf. We collect and use this analytics information with analytics information from other Users so that it cannot reasonably be used to identify any particular individual User. By using our website, you consent to the processing of your personal data by the Analytics Provider in the manner and for the purposes set forth above.

How do we use your email address?

We require an email address from you when you create an account or place an order. We use your email both for transactional purposes such notifications on the status of your order, and for promotional purposes, such as newsletters, offers of new services, event notifications, third-party special offers. Email messages we send you may contain code that enables our database to track your usage of the emails, including whether the email was opened and what links (if any) were clicked. If you would rather not receive promotional emails from us, please contact us via email at: contact@pixers.nl.

We also reserve the right to send you certain communications, such as service announcements and administrative messages, without offering you the opportunity to opt out of receiving them.

Location information

When you use our Services we automatically receive your location. We use various technologies to determine your location, such as location services of the applicable operating system or browser and sensor data from your device, as well as the GPS information.

Demographic data

We also collect demographic data. We use this data to tailor our visitors' experience, showing them content that we think they might be interested in, and displaying the content according to their preferences. Some of this information may be shared with advertisers on a non-personally identifiable basis.

Data from website's surveys

We may periodically conduct voluntary member surveys. We encourage our members to participate in such surveys because they provide us with important information regarding the improvement of our Services. You may also volunteer for certain surveys that we may offer to our users, and any additional rules regarding the conduct of such surveys will be disclosed to you prior to your participation.

Third Party Disclosure

No, we do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information unless we provide you with advance notice. When you create an account or place an order, we collect a variety of information about you in order to complete your online profile. Except as otherwise stated in this Privacy Policy, we do not disclose your PII to other users of the Service. This does not include website hosting partners and other parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential.

However, you acknowledge and agree that we may disclose information you provide if we believe in good faith that we are authorized or required to do so by law, or you give us your consent to do so, including if we notify you that the information you provide will be shared in a particular manner and you provide such information.

Disclosure to trusted third parties

We may share your non-PII with third parties, but not in a manner that would reveal your identity. For example, when you access a page on our website, a cookie may be automatically set by us or by our service providers to recognize your browser as you navigate on the Internet and to present you with information and advertising based on your apparent interests. We may share your PII, sometimes in conjunction with your non-PII, with service providers that may be associated with us to perform functions on our behalf. For example, outsourced customer support agents or technology infrastructure providers may need access to your information to perform services for you. Your information will be treated as private and confidential by such service providers and not used for any other purpose than we authorize. In addition, from time to time, we may share PII (such as email or mailing address) about our user base with carefully selected third parties, so they can offer goods and services that we believe may be of interest to our users. If you do not wish to receive offers from our trusted partners, you can change your email preferences at any time by entering the Settings section on the website.

Third party links

We do not include or offer third party products or services on our website.

Google

Google's advertising requirements can be summed up by Google's Advertising Principles. They are put in place to provide a positive experience for users. [https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en](https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en) We have not enabled Google AdSense on our site but we may do so in the future.

We agree to the following:

- Users can visit our site anonymously- once this privacy policy is created, we will add a link to it on our home page, or as a minimum on the first significant page after entering our website.- our Privacy Policy link includes the word 'Privacy', and can be easily found on the page specified above.

Users will be notified of any privacy policy changes:

- On our Privacy Policy Page

Users are able to change their personal information:

- By emailing us- By logging in to their account

How does our site handle Do Not Track (DNT) signals?

We honor do not track signals and do not track, plant cookies, or use advertising when a Do Not Track (DNT) browser mechanism is in place.

Does our site allow third party behavioral tracking?

It's also important to note that we do not allow third party behavioral tracking.

User's age restrictions

Our age restrictions for the Service are set forth in our Terms of Service. We do not target any portion of our Service to children under the age of 13. Our Services are not directed at children under age of 13. In the event that we learn that we have collected personal information from a child under age of 13 without parental consent, we will delete that information as soon as possible. Therefore, if you believe that me might have any information from or about a child under 13, please contact us.

Geographic Restrictions

Our Services are intended for use by any country’s residents at this time, and the information collected in connection with the Service (including PII) is stored and processed in France. Users may not access, use, nor register for the Service if prohibited by law in their country of residence.

Security & Protection

We have security measures in place to protect against the loss, misuse and alteration of the information stored in our database. We will exercise reasonable care in providing secure transmission of information between your computer or mobile device and our servers. However, no information transmitted over the Internet can be guaranteed 100% secure, so we cannot ensure or warrant the security of any information transmitted to us over the Internet and hence accept no liability for any unintentional interception or misuse.

If at any time you would like to unsubscribe from receiving future emails, you can

- Follow the instructions at the bottom of each email.

How long do we keep your information?

Following termination or deactivation of your account, we may retain information (including your profile information) and uploaded images for a commercially reasonable time for backup, archival, and/or audit purposes.

Changes to Privacy Policy

Any information that is collected is subject to the Privacy Policy in effect at the time such information is collected. We may, however, modify and revise our privacy policy from time-to-time. If we make any material changes to this policy, we will notify you of such changes by posting them on our website or by sending you an email or other notification, and we will indicate when such changes will become effective. By continuing to access or use our Services after those changes become effective, you are agreeing to be bound by the revised policy.

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

PIXERS LTD
590 Kingston Road
London, SW20 8DN
United Kingdom

Revision date

This privacy statement was last revised on March 3, 2016.